Kinh nghiệm tự học để hòa nhập với môi trường đào tạo ở Mỹ