Thạc sĩ giáo dục Harvard cảnh tĩnh giới trẻ xem hồ sơ du học như một dạng thủ tục hành chính