Đến Đông Bắc Mỹ du học trường Adelphi University, tại sao không?