Có điều gì đặc biệt ở nền giáo dục Mỹ đẳng cấp hàng đầu thế giới