BLV Đường Hải Dương Nghi: Phải biết bơ đi để làm nghề