Tổ chức Lao động Quốc tế báo cáo tiến bộ quan trọng về lao động trẻ em và lao động cưỡng bức trên các cánh đồng bông ở quốc gia Uzbekistan