Thường trú nhân Bulgaria, con đường nhập quốc tịch Châu Âu dễ dàng