BLV Khải Huyết Kha – Kế thừa sự nghiệp của cha theo cách khác