Ấn tượng với tên gọi “chiến binh” trong văn hóa doanh nghiệp của SED