Uzbekistan – Đi mua rau cũng phải mang cả đống tiền