Trả lời câu hỏi: Văn phòng ảo có hợp pháp hay không?