Sài Gòn nắng vỡ đầu: Những hàng cây cổ thụ ‘dang tay làm máy điều hòa’